WorkflowOutput

public typealias WorkflowOutput = F.WorkflowOutput